คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย

คำตอบ : สามารถกู้ร่วมได้ โดยผู้กู้ร่วมจะต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (พ่อ แม่ พี่ น้อง) หรือ คู่สมรสไม่จดทะเบียน โดยระยะเวลาในการผ่อนชำระ ทางบริษัทฯจะพิจารณาจากอายุของผู้กู้ร่วมที่มีอายุน้อยที่สุด

คำตอบ : สามารถยื่นกู้ได้ โดยเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

คำตอบ : ไม่มี สลิปเงินเดือนก็สามารถกู้ได้ โดยสามารถใช้เอกสารแทน ดังนี้

  • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

คำตอบ : การกำหนดวงเงินขั้นต่ำ พิจารณาจากราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน ต้องไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท

คำตอบ : กำหนดวงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท พิจารณาให้สูงสุด 100% ของราคาประเมินอ้างอิงจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์

คำตอบ :

  • ที่ดินเปล่า และ สวน หากมีทางเข้า – ออก ชัดเจนสามารถยื่นเรื่องให้ บริษัทฯพิจารณาได้
  • ที่ตาบอด ไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อได้