นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

บริษัท เงินยินดี จำกัด “บริษัท” ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
จึงได้จัดทำนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ ซึ่งจะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ รายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กประกอบด้วยหมายเลขประจำตัวที่เก็บอยู่ในระบบของเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์ของท่านหรือแฟ้มข้อมูลย่อยของโปรแกรม เมื่อท่านได้เยี่ยมชมหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลไว้ชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารรวมถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด โดยไม่ได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเฉพาะ
ซึ่งข้อมูลคุกกี้จะถูกจัดเก็บเป็นเวลา 12 เดือน (ตรวจสอบสถานะการใช้งานหรือปฏิเสธใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ได้ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท)

ประเภทของคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

  • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง(Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัท และไม่สามารถปิดในระบบของบริษัทได้ โดยจะถูกตั้งค่าเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่ท่านกระทำเท่านั้น ซึ่งรวมถึงคำขอบริการ เช่น การตั้งค่าการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัว การเข้า
สู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

  • คุกกี้ประสิทธิภาพ(Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์ และประมวลผลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ เช่น จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพเว็บไซต์ของบริษัทให้ดีขึ้น หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้

  • คุกกี้เพื่อการทำงาน(Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์จัดฟังก์ชันการทำงานและปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ตามที่ได้เคยตั้งค่าไว้ เช่น ขนาดตัวอักษร และภาษา เป็นต้น ซึ่งคุกกี้ประเภทนี้ตั้งค่าโดยบริษัทหรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งได้ถูกเพิ่มไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

  • คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายและการโฆษณา(Advertising Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจตั้งค่าโดยพันธมิตรด้านโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัท ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทจะไม่สามารถนำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ และโฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้

การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

เว็บไซต์ของบริษัทมีการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม การใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สามนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับ การใช้งานคุกกี้ ที่อธิบายไว้ในส่วนประเภทคุกกี้ อย่างไรก็ตามท่านไม่สามารถควบคุมการใช้งานคุกกี้โดยบุคคลที่สามผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้คุกกี้และการทำงานอื่นๆ ตามแต่ละเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นๆ ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม

  • ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้

บริษัทจะจัดเก็บคุกกี้ของท่านเป็นไปตามระยะเวลาที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

  • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทจะแจ้งนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

  • ประกาศความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท ได้มีการรวบรวม จัดเก็บ และใช้งาน โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว – บริษัท เงินยินดี จำกัด

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถตั้งค่าคุกกี้ได้ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) โดยการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่านและความเป็นส่วนตัวเพื่อห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่านและระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต

ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้ อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตั้งค่าคุกกี้

Microsoft Edge:       ลบและจัดการคุกกี้ – ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

Google Chrome:      ล้างแคชและคุกกี้ – คอมพิวเตอร์ – บัญชี Google ความช่วยเหลือ

Safari:                     ล้างคุกกี้ใน Safari บน Mac – Apple การสนับสนุน (TH)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

บริษัทจะกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายฯ นี้อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญทั้งในแง่ของกฎหมาย บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ติดต่อเรา

บริษัท เงินยินดี จำกัด

304 อาคารวานิชเพลส อารีย์ ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2279-5596

อีเมล: info@ngernyindee.co.th