รู้ไว้ไม่โดนหลอกแน่!! 5 สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคที่ควรรู้

       สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คือใคร? มีบทบาทและหน้าที่อะไร ทำไมผู้บริโภคอย่างเราต้องควรรู้และเข้าใจเรื่องของ 5 สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค ที่ควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีบทบาทและหน้าที่อะไร?

       สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (สคบ.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบการ ในด้านโฆษณา ฉลาก สัญญา สินค้าที่อาจเป็นอันตราย เรื่องของธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตลอดจนการโฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

5 สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคที่ควรรู้ 5 สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคที่ควรรู้

       พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้

1.  สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

  • สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค
  • สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้อง และเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม

2.  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ

  • สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม

3.  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ

  • สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐาน เหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว

4.  สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

  • สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ

5.  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  • สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดเชยค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3, และ 4 ดังกล่าว
    สายด่วนสคบ. โทร. 1166
pichan suwannagate

โครงการ โนเบิล เกเบิล วัชรพล ออกแบบภายใต้แนวคิด Ikigai อิคิไก ปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึง การสร้างคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ บ้านเดี่ยว AINO พื้นที่ใช้สอย 182 ตร ม 4 ห้องนอน 3

อ่านเพิ่มเติม »
pichan suwannagate

สงสัยกันไหมว่า รีไฟแนนซ์รถกับจำนำทะเบียนรถ ต่างกันยังไง ทำไมไม่เหมือนกัน แล้วควรเลือกหรือตัดสินใจแบบไหน ถ้ามีปัญหาการเงิน รถผ่อนต่อไม่ไหว อยากได้เงินก้อน

อ่านเพิ่มเติม »
pichan suwannagate

เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงวันหยุดยาว เชื่อว่ามีหลายคนได้วางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนากันแล้ว ซึ่งบางคนอาจจะวางแผนท่องเที่ยวกับครอบครัวเพื่อใช้เวลาช่วงวันหยุดด้วยกัน วันนี้ลองมาเช็ก เส้นทางด่วน มอเตอร์เวย์วิ่งฟรี สงกรานต์ 2567

อ่านเพิ่มเติม »