ตำแหน่งงานที่สนใจ

หน้าที่หลัก

 1. ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ให้พร้อมใช้งาน – วิเคราะห์ปัญหา ควบคุมดูแล แก้ไขและตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook และระบบ IT ในองค์กร
 2. สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ ความต้องการเพื่อจัดทำรายงานให้ผู้บริหาร
 3. วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนป้องกัน และวางแผนพัฒนาเครือข่าย
 4. ให้ข้อมูลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ และฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ ซอฟแวร์ต่างๆให้บุคลากรในองค์กรได้
 5. รับแจ้งปัญหาหรือเรื่องต่างๆเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางช่องทางต่างๆ
 6. ดูแลและรับผิดชอบระบบสินเชื่อ และ Website ของบริษัทฯ รวมถึง Update ข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. อายุ 27 – 40 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 3. มีความรู้ด้าน IT, Html c#, Software tester, data, Web application
 4. มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น ในการทำงาน
 5. มีประสบการณ์ด้านงานสารสนเทศอย่างน้อย 1 ปี

หน้าที่หลัก

 1. ดูแลบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. โทรศัพท์ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระ และเจรจาต่อรองการชำระเงิน
 3. บันทึกผลการติดตามลูกค้าที่ค้างชำระ
 4. ให้คำปรึกษา และแนะนำเรื่องการประนอมหนี้กับทางลูกค้า
 5. ติดตามหนี้ภาคสนาม ภายใต้เงื่อนไข และกฏระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
 6. สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ประจำวัน, ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน
 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. อายุ 25 – 40 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีทักษะในการสื่อสาร มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี และรักงานบริการ
 4. มีความกระตือ รือร้น ละเอียดรอบคอบ
 5. มีความรับผิดชอบ เรียนรู้งานได้เร็ว
 6. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเร่งรัดหนี้สินอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 7. มีความละเอียดรอบคอบ มีปฎิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 9. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

หน้าที่หลัก

 1. ทำการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลของลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ ว่าข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งมาเป็นจริงหรือไม่
 2. รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งผลการตรวจสอบ
 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลในการทำ Verification Credit Scoring Report ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 5. จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
 6. ควบคุมปริมาณงานเเละติดตามเอกสารเพื่อส่งต่อไปยังหน่วนงานอื่นๆ
 7. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. อายุ 24 – 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ในสายงานตรวจสอบสินเชื่อหรืองานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 4. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี MS Office (Word, Excel, Power Point และ Social Network)

หน้าที่หลัก

 1. บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าไปในระบบสินเชื่อ และตรวจสอบเอกสารในการสมัครสินเชื่อ
 2. จัดทำเอกสารสัญญาสินเชื่อ และคีย์รายละเอียดในสัญญาลงในระบบสินเชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 3. ติตต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา เช่น แผนกฎหมาย เพื่อหารือด้านข้อคิดเห็นและข้อแนะนำทางกฎหมาย
 4. ดำเนินการจัดทำเอกสารสัญญาต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของธุรกรรมที่เกิดขึ้น
 5. ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บเอกสาร สัญญา เงื่อนไข ข้อตกลง และอื่น ๆ เช่น รายละเอียดในการติดต่อประสานงานการทำสัญญา, ข้อมูลการทำสัญญาของลูกค้า, ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
 6. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. อายุ 23 – 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อความ
 4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 5. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารสัญญาเกี่ยวกับสินเชื่อมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก

 1. ตรวจสอบและเช็คข้อมูลเอกสาร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 2. จัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น เอกสารใบสมัครสินเชื่อ เอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า เป็นต้น
 3. จัดเก็บเอกสาร และรายงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 4. ประสานงานกับส่วนงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
 5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบมาย

 

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. เพศ ชาย/หญิง
 3. อายุ 22 – 30 ปี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องโดยเฉพาะ Word, Excel, Power Point
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
 6. มีไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 8. มีประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารด้านสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก

 1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าเบื้องต้นก่อนส่งขออนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 2. ออกหาลูกค้าทุกช่องทาง และนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า
 3. ตรวจเช็คเอกสารลูกค้าให้ครบถ้วน ก่อนดำเนินการส่งเพื่อขออนุมัติสินเชื่อ
 4. ออกตลาด สำรวจปริมาณความต้องการสินเชื่อเพื่อเปิดตลาดใหม่
 5. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัทฯ
 6. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
 2. เพศ ชาย/หญิง
 3. อายุ 25 – 35 ปี
 4. มีประสบการณ์ในตรงด้านงานสินเชื่ออย่างน้อย 1 ปี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น เช่น Word, Excel, Power Point
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
 7. มีไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. สามารถขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ได้ และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้